Všeobecné podmínky stávajících exkluzivních partnerů Queen Euniké Life s.r.o.


a

S o u h l a s

 se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)


I. Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti QUEEN EUNIKÉ Life s.r.o., se sídlem 
Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
, identifikační číslo: 09246851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 82538 (dále jen „QE“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti s členstvím a postavením exkluzivních partnerů (dále jen „EP“). Exkluzivním partnerem se v těchto obchodních podmínkách označuje a může být jakákoli plnoletá fyzická osoba, fyzická osoba-podnikatel a rovněž právnická osoba, nakupující zboží QE a spolupracující s QE na základě registrace EP a využívající služeb QE v souvislosti s exkluzivním partnerstvím.

Znění obchodních podmínek může QE měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ohledně obchodních podmínek týkajících se prodeje zboží platí samostatné obchodní podmínky prodeje zboží QE.

II. Členství


Osoba, která má zájem stát se EP, musí vyplnit přihlašovací formulář a to na webové stránce www.partnereunike.cz nebo formou partnerského  URL ve formátu www.partnereunike.cz/?s=ID (ID = ID EP partnera). Není povoleno používat  na internetu on-line registrační formulář, který je shodný, či podobný nebo nápadně připomíná registraci do partnerského programu Partner Eunike na www.partnereunike.cz.

Současně se vstupem do clubu partnereunike je zájemce povinen vyslovit souhlas s těmito obchodními podmínkami. Každý zájemce může mí pouze jeden účet. Také platí, že EP může obdržet pouze jedno osobní číslo ID v databázi QE.

Společnost QE může odmítnout akceptování vstupu do systému v následujících případech: a) zájemce o EP u Queen Euniké Life již účet má, b) se zájemcem o EP u QE byla již v minulosti rozvázána spolupráce z důvodu porušení obchodních podmínek QE nebo jiných závažných pravidel působení v síti QE.

Na základě členství může EP přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může EP provádět objednávání zboží nebo služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní QE umožňuje, může EP provádět objednávání zboží též bez členství přímo z webového rozhraní obchodu.

Při vyplnění přihlašovacího formuláře na webové stránce a při objednávání zboží je EP povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je EP při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené EP v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou QE považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, který EP v souvislosti s členstvím obdrží na vyplněnou emailovou adresu. EP je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že QE nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany EP.

EP není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, jinak odpovídá za takovéto užití.

QE může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy EP svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy EP poruší své povinnosti z těchto obchodních podmínek.

EP bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení QE, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Práva a povinností EP a QE


EP má právo poskytovat reklamní služby ve prospěch obchodní značky Queen Euniké Life(sponzorovat nové členy) a také vykonávat přímý prodej produktů Queen Euniké Life vlastním jménem a na vlastní účet jako samostatný podnikající subjekt.
V takovém případě je povinen dodržovat související zákony a předpisy, mít řádné oprávnění k podnikání v oblasti prodeje a podávat stanovená daňová přiznání a další přehledy.

Pokud EP požádá společnost o výplatu provizí, je povinen společnosti Queen Euniké Life doručit aktuální živnostenské oprávnění nebo výpis z Obchodního rejstříku umožňující příslušnou podnikatelskou činnost, případně osvědčení o registraci k DPH.

EP Queen Euniké Life, který nevykonává podnikatelskou činnost v oblasti přímého prodeje a reklamních služeb s dodržováním příslušných zákonů a předpisů, je oprávněn nakupovat produkty značky Queen Euniké Life výhradně pro svoji osobní potřebu, případně pro své rodinné příslušníky a známé.

EP Queen Euniké Life, který vykonává prodej produktů, může prezentovat tyto produkty na trzích, jarmarcích, festivalech a podobných akcích. Není oprávněn prodávat prostřednictvím internetových aukcí, inzertních, bazarových a slevových portálů. Prodej přes vlastní internetový obchod s nejnižší prodejní cenou zboží QE tímto není zakázán. Nejnižší prodejní cena je specifikována v marketingovém plánu

Společnost Queen Euniké Life neodpovídá za to, že EP nezíská potřebná povolení k podnikatelské činnosti nebo za to, že nezaplatí příslušné daně, odvody nebo si nesplní jiné závazky vůči státu vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.

EP Queen Euniké Life se zavazuje poskytovat zákazníkům, zájemcům o členství u Queen Euniké Life a členům své sítě informace o cenách, vlastnostech a dostupnosti produktů z nabídky Queen Euniké způsobem jasným a totožným s údaji z aktuálních informačních, reklamních a akčních materiálů vydaných společností Queen Euniké Life s ohledem na to, že produkty společnosti Queen Euniké Life jsou originálními produkty. EP Queen Euniké Life nesmí v žádném případě uvádět zájemce o produkty nebo spolupráci se společností Queen Euniké Life jakkoliv v omyl. Zveřejňovat nepovolené interní a školící materiály jako jsou obrázky, dokumenty a videa je přísně zakázáno.

EP je povinen prezentovat produkty a spolupráci potenciálním zákazníkům a zájemcům takovým způsobem, který odpovídá informacím v publikacích a prezentačních materiálech vydaných společností Queen Euniké Life. Informace o produktech veřejně i virtuálně šířené nesmí porušovat ustanovení právního řádu Evropské unie a ČR. Materiály uvedené na stránkách www.queen-eunike.cz mohou být použity výlučně pro propagaci.

EP Queen Euniké Life je povinen uskutečnit prvotní objednávku určenou výběrem produktů společností Queen Euniké Life s.r.o. za prodejní ceny do 15 dnů po založení uživatelského účtu. Podmínka se vztahuje pouze na jeden produkt. Po splnění 12 bodů má EP nárok na nákupní cenu a provize dle marketingového plánu, který je v systému partnereunike.

IV. Marketingový plán a provize


Marketingový plán je  bodový systém rozdělený do kategorií. Body získáváme vlastním nákupem produktů nebo nákupem vámi zaregistrovaných EP. Systém je načítací.  Pokud nakoupí vámi zaregistrovaný EP, získáváte stejný počet bodů jako on. Čím více bodů získáte, tím levnější je váš vlastní nákup. Pokud vznikne rozdíl v nákupu mezi registrátorem a novým EP, registrátor má nárok na danou provizi / provize je částka mezi cenou produktů EP a cenou nového člena EP/.

Maloobchodní ceny a bodové hodnocení produktů: sada for woman a sada man 2360 Kč - 8 bodů, produkty Silver, Green, Red, Blue, Pink Grape, Grey, Scarlet, Magenta, Prederozim 595 Kč - 2 body,  Deparim 610 Kč - 2 body, Powerful Worker, Absolute Power 315 Kč - 1 bod.

EP má nárok na provize získané za registrace nových EP.

Podmínkou pro přiznání nároku za daný měsíc na výplatu provizí je osobní nákup EP za daný měsíc a to v celkové minimální výši 2 bodů.

Dosažení kterékoliv kvalifikace, která je stanovena v marketingovém plánu vzniká EP nárok na výplatu provize. Všechny provize jsou počítány dle marketingového plánu bez DPH. Dosažení kterékoliv kvalifikace je ohodnoceno body. Body se získají za nákup produktů Queen Euniké Life. Seznam bodovaných výrobků, množství bodů získaných za nákup a přehled provizí EP bude dán na vědomí v systému Queen Euniké Life, ke kterému má EP přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Provize jsou vypláceny dle žádosti EP v průběhu měsíce na bankovní účet EP. EP může provize čerpat kdykoliv i několikrát za měsíc pokud na ně má nárok


Poštovné, ceny produktů a bodové hodnocení

  • Obchodní balík s dobírkou 130 Kč
  • Při platbě předem na účet 90 Kč
  • Poštovné při odběru produktů za více než 2000 Kč zdarma
  • Platí pouze pro ČR, jiné státy dle sazebníku PPL

Zboží, pokud je objednáno a zaplaceno nebo formou dobírky v pracovní dny do 11 30 hod., odesílá se tentýž den.

Při platbě předem je zboží odesláno v den připsání částky na účet firmy

EP se zavazuje, že objednané zboží uhradí předem na bankovní účet nebo dobírkou firmy Queen Euniké  Life dle možnosti nabídnuté mu systémem výběru zboží v e-shopu QE.

EP Queen Euniké Life nakupuje produkty vlastním jménem a na vlastní účet. Není ani obchodním zástupcem, ani zaměstnancem společnosti Queen Euniké Life.

EP Queen Euniké Life se zavazuje zdržet se činností, které by mohly ohrožovat dobré jméno společnosti Queen Euniké Life nebo produktů z nabídky Queen Euniké Life, zvláště šířením nepravdivých informací, které by je mohly poškodit, a také jiným způsobem, zejména v důsledku protiprávního přirovnávání a užívání srovnávací reklamy s produkty jiných značek.

Na publikování nebo reklamu obsahující logo, ochrannou známku nebo výraz Queen Euniké Life vyžádá EP souhlas společnosti Queen Euniké Life. Bez souhlasu Queen Euniké Life nemá oprávnění na publikování a reklamu obsahující tyto údaje. EP Queen Euniké Life nemůže měnit vzhled produktů a publikací Queen Euniké Life.

Exkluzivní partnerství Queen Euniké Life je dědičné a převoditelné na třetí osobu, která není EP Queen Euniké Life, s písemným souhlasem Queen Euniké Life pod podmínkou dodržení příslušných zákonů dané země.

EP Queen Euniké Life je povinen sledovat případné změny v informačních materiálech Queen Euniké Life, všeobecných podmínkách EP Queen Euniké Life a souvisejících materiálech, které mu budou společností Queen Euniké Life doručovány elektronickou cestou / sms, email/ nebo uveřejňovány jiným možným způsobem.

V. Další práva a povinnosti


EP bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní QE  (zejména e-shop včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. EP se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.

EP není oprávněn při využívání webového rozhraní QE používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní QE. Webové rozhraní QE je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků QE a který je v souladu s jeho určením.

EP bere na vědomí, že QE nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


Ochrana osobních údajů EP, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

EP souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

EP souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z tohoto vztahu mezi EP a QE a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení EP.

EP bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat QE o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů EP může QE pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje QE bez předchozího souhlasu EP předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

EP potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. EP prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k QE odvolat písemným oznámením doručeným na adresu QE.

V případě, že by se EP domníval, že QE nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života EP nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat QE nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby QE nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost EP podle předchozí věty shledána oprávněnou, QE nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li QE nebo zpracovatel žádosti, má EP právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění EP obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li EP o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu QE povinen tuto informaci předat. QE má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

EP souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem QE na elektronickou adresu EP a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení QE na elektronickou adresu EP. EP má právo kdykoli svůj souhlas odvolat a to doručením odvolání souhlasu na adresu:  raj.zdravi@seznam.cz nebo písemně  na adresu Fojtská 90/6, Ostrava, 712 00

VII. Závěrečná ustanovení


Změny veškerých pravidel a podmínek QE jsou platné a účinné dnem vydání. Změna obchodních podmínek nemá za následek neplatnost a neúčinnost této registrace.

Registrace zaniká:
  • dohodou smluvních stran,
  • jednostrannou výpovědí kteroukoliv ze stran, u Queen Euniké Life pouze v případě opakovaného porušení Všeobecných podmínek EP Queen Euniké Life. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc.

V případě zániku účtu ztrácí EP Queen Euniké Life nárok na čerpání provizí.

Co není upraveno těmito podmínkami nebo pravidly, řídí se ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a souvisejícími obecně závaznými předpisy českého práva.

Queen Euniké Life se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. Poskytnutá data budou použita pouze při vzájemné komunikaci, při vzájemné komunikaci mezi registrovanými uživateli nebo za účelem realizace objednaných služeb, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci služeb.

Queen Euniké Life je autorem šablony, softwaru.

Queen Euniké Life neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

EP se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systému, nebo jinak přetěžovat server.

Ve smyslu ust. § 9 zák. č. 97/1963 Sb. (zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním) sjednávají smluvní strany, že jejich vzájemné vztahy se budou řídit právním řádem České republiky. Smluvní strany sjednávají místní a věcnou příslušnost pro řešení vzájemných sporů. Místně i věcně příslušný ze sporů vyplývající z této smlouvy a právních vztahů touto smlouvou založených je Krajský resp. Okresní soud v Ostravě, Česká Republika.

Pokud jste na území, ze kterého objednáváte, a platí tam jiné daně, jakož i další náklady spojené s místními zákony (včetně povinnosti, spotřební daň, DPH)  nebo přepravou produktu, je  EP povinen je zaplatit sám. Cena každého výrobku je platná v době vzniku smlouvy mezi Queen Euniké Life a EP, ale nezahrnuje další poplatky a daně jiné než jsou v místě, kde je sídlo firmy.


V Ostravě dne 17.5.2018


S o u h l a s

 se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)


nově registrovaný exkluzivní partner Queen Euniké  Life s.r.o.(dále jen „Subjekt údajů”)

 

 

uděluji tímto  obchodní společnosti QUEEN EUNIKÉ Life s.r.o., se sídlem 

Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

, identifikační číslo: 09246851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 82538 (dále jen „QE“), emailový kontakt info@queen-eunike.cz(dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 

-        jméno a příjmení, (titul)

-        datum narození

-        adresa bydliště

-        emailová adresa

-        telefonický kontakt

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: odesílán textových zpráv telefonicky a emailů v rámci akcí a informací o našich produktech

 

3. Doba zpracování: 5 let

 

 

Poučení subjektu údajů:

 

1.   Subjekt údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat osobně v provozovně, Queen Euniké Life s.r.o., Fojtská 90/6, Ostrava, 712 00 (kontaktní osoba ředitelka Irena Cedivodová), o čemž byly poučeny před udělením tohoto souhlasu  nebo elektronicky na adrese info@queen-eunike.cz, telefonicky 774044004 nebo v systému www.partnereunike.cz v záložce „můj účet“ pokud jste registrovanými členy.

 

2.   Subjekt údajů může požadovat po Správci informaci, jak jsou jeho osobní údaje  zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k osobním údajům a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu a případně požadovat výmaz takových osobních údajů, k nimž Správce není oprávněn. Tato práva může vykonat osobně v  provozovně, Queen Euniké Life s.r.o., Fojtská 90/6, Ostrava, 712 00 (kontaktní osoba ředitelka Irena Cedivodová) nebo elektronicky na adrese info@queen-eunike.cz, telefonicky 774044004 nebo v systému www.partnereunike.cz v záložce „můj účet“ pokud jste registrovanými členy.

3.    

4.    Subjekt údajů je oprávněn proti zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

5.   Údaje poskytnuté a zpracovávané na základě tohoto souhlasu nejsou požadavkem zákonným ani smluvním a Subjekt údajů nemá povinnost tyto údaje podle stávající právní úpravy poskytnout.

 

6.   Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k účelům popsaným výše a nejsou předávány ani využívány k jiným účelům, které s výše uvedenými účely zpracování nesouvisí.

 

7.   Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

8.   Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: přepravní společnosti, externí účetní společnosti, operátorovi mobilních sítí, správci webových prodejních stránek

 

8.  Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informuje, že osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného rozhodnutí a souhlasu.

 

 

 

 

V Ostravě    dne 17.5.2018